@jwesty21
Steve

@minikimtae คือในส่วนของเพลโตเนี่ย นางจะมีแนวคิดในเรื่องของการปกครองว่า รัฐจะปกครองด้วยความสงบสุข ไม่มีกฎหมาย แต่คนจะอยู่โดยศีลธรรม ถ้าทำผิดก็จะใช้จารีตในการตัดสิน ไม่ใช้กฎหมาย พูดง่าย ๆ คืออยู่กันโดยไม่มีกฎหมาย เค้าเรียกว่า รัฐในอุดมคติ (ideal state) หรือพูดง่าย ๆ คือเพลโตค่อนข้างโลกสวย ต่อมาอริสโตเติลที่เป็นลูกศิษย์ก็แย้งว่า บ้านเมืองมันจะวุ่นวายหนักกว่าถ้าไม่มีกฎหมาย รัฐที่ดีจะต้องมีกฎหมายบังคับ และประชาชนจะต้องปฏิบัติตาม อะไรประมาณนี้ พี่ก็จำไม่ค่อยได้แล้ว คือเรื่องพวกนี้มันเป็นทฤษฎีที่ทำให้เกิดกฎหมายที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน

ส่วนเรื่องหลักนิติธรรมคือ มันจะมี concept ที่จะไปโยงกับความเท่าเทียมกันเรื่องสิทธิของประชาชนคือ รัฐธรรมนูญจะให้ความคุ้มครองว่า สิทธิเสรีภาพของประชาชนทุกคนจะถูกกระทบกระเทือน หรือริดรอนไม่ได้ การใช้อำนาจของรัฐ ที่จะเป็นการกระทบกระเทือนหรือริดรอนสิทธิของประชาชน จะต้องเป็นกรณีที่เหมาะสม เป็นธรรม ยุติธรรม และต้องเท่าเทียมกัน ต้องใช้บังคับเป็นการทั่วไป คือบังคับใช้กับทุกคน อย่างเป็นธรรม ไม่ใช่เฉพาะกับคนใดคนหนึ่ง ซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือหลักนิติธรรมครับ คือหลักนิติธรรมเหมือนเป็นการตีกรอบอำนาจของรัฐว่า จะริดรอนสิทธิของประชาชนเนี่ย ทำได้ แต่ต้องมีกรอบนะ ต้องทำอย่างยุติธรรมและเท่าเทียมกันนะ


via Twishort Web App

Retweet Reply
Made by @trknov